Numer Karty
Uczelni Erasmusa (EUC):

84209-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1

 

Kod Uczelni Erasmusa:

PL RZESZOW03

 

Typ EUC:
ROZSZERZONA (na lata  2007 - 2013)

FAQ

Freguently Asked Questions

 

czyli "kto pyta nie błądzi"

  

Czy mogę wyjechać na studia za granicę w ramach Programu Erasmus będąc na I roku studiów?

 

Niestety nie. Student wyjeżdżający na stypendium Erasmusa muszą w momencie wyjazdu być studentem co najmniej drugiego roku studiów I-go stopnia.

Będąc na pierwszym roku studiów można wziąć udział w rekrutacji (luty/marzec) na wyjazdy studyjne w ramach Erasmusa. Po pomyślnym przejściu rekrutacji, student mógłby wyjechać na semestr zimowy/letni w kolejnym roku akademickim (gdy jest już na drugim roku studiów).


 

Czy w trakcie odbywania stypendium muszę zdawać egzaminy i zaliczenia na Uczelni goszczącej?

Oczywiście. Stypendysta Erasmusa traktowany jest na Uczelni goszczącej jako pełnoprawny student. Zobowiązany jest więc zaliczyć wszystkie egzaminy i zaliczenia przewidziane w programie studiów na takich samych warunkach jak np. studenci niemieccy czy fińscy uczelni partnerskiej.Czy w celu odbycia semestru na Uczelni zagranicznej muszę przerwać studia na WSIiZ, tj. wziąć  urlop dziekański?

Absolutnie nie. Uczelnia macierzysta, czyli WSIiZ, ma obowiązek zagwarantować pełne uznanie okresu studiów za granicą dla wszystkich studentów wyjeżdżających w ramach programu Erasmus, którzy zrealizują przewidziany dla nich program studiów i uzyskają odpowiednie zaliczenie oraz zdadzą wymagane egzaminy na zagranicznej uczelni przyjmującej.Nie jestem studentem WSIiZ, czy mogę ubiegać się o wyjazd i wziąć udział w rekrutacji przeprowadzanej w WSIiZ?

Nie. Prawo do wyjazdu mają tylko i wyłącznie studenci oficjalnie zarejestrowani w uczelni wyższej, która jest członkiem Programu.Byłem na wymianie studenckiej w ramach Socrates/Erasmus w roku akademickim 2006/2007 (wyjazd na studia). Czy mogę teraz wyjechać na praktykę w ramach Programu Erasmus?

Student może podczas swoich studiów, niezależnie od liczby studiowanych kierunków oraz liczby uczelni macierzystych, zrealizować jednokrotny wyjazd na studia (SMS), jednokrotny wyjazd na praktykę (SMP), jednokrotny wyjazd do uczelni partnerskiej w ramach realizowanych studiów w programie Erasmus Mundus.
Biorąc pod uwagę, że kandydatami na wyjazdy mogą być osoby, które były beneficjentem programów Socrates II i Leonardo da Vinci II, stosuje się następujące zasady:

  • jeżeli student był już beneficjentem programu Socrates (wyjazd na studia) i programu Leonardo da Vinci (wyjazd na praktykę), można mu przyznać jedynie stypendium jako studentowi studiów Erasmus Mundus;
  • jeżeli student był beneficjentem jedynie programu Socrates (wyjazd na studia), można mu przyznać stypendium na wyjazd na praktykę i jako studentowi studiów Erasmus Mundus;
  • jeżeli student był beneficjentem jedynie programu Leonardo na Vinci (wyjazd na praktykę), można mu przyznać stypendium na wyjazd na studia i jako studentowi studiów Erasmus Mundus.


Na wszelkie inne pytania czy wątpliwości dot. możliwości wyjazdu za granicę w ramach Programu Erasmus z przyjemnością odpowiedzi udzieli Państwu Koordynator Programu Erasmus na WSIiZ Pani Marta Sikorska-Rokita.

 

 

 

????

?????????

???          ????

??             ???

            ???

       ???

   ???

??

??

??

 

 

??

Strona internetowa współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus LLP.

Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
Projekt strony: Mariusz Hanus i Paweł Król; Redaktor naczelny i administrator: Marta Sikorska-Rokita