Numer Karty
Uczelni Erasmusa (EUC):

84209-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1

 

Kod Uczelni Erasmusa:

PL RZESZOW03

 

Typ EUC:
ROZSZERZONA (na lata  2007 - 2013)

Procedura aplikacyjna

  

...czyli "CO? GDZIE? do KIEDY?"

 

 


 

Dla wszystkich studentów zainteresowanych wyjazdami na praktyki zagraniczne organizowane jest spotkanie informacyjne, które jest szansą na zapoznanie się z aktualnymi zasadami naboru kandydatów. Spotkanie jest ponadto okazją do uzyskania bliższych informacji o danej firmie/instytucji oraz kraju, także od byłych stypendystów Erasmusa.

 

Jeżeli chcesz wziąć udział w Programie Erasmus oraz zdobyć doświadczenie, które pomoże Ci w późniejszej karierze, sprawdź czy spełniasz wszystkie warunki rekrutacji. Proponujemy także zapoznać się z  „Zasadami rekrutacji studentów WSIiZ na wyjazdy w programie Erasmus."


Możesz wyjechać na zagraniczne praktyki w ramach Programu Erasmus i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy jeżeli:

 • jesteś studentem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania,
 • ukończyłeś min. I rok studiów I-go stopnia (stacjonarnych lub niestacjonarnych),
 • znasz dobrze język obcy kraju, do którego chcesz wyjechać na praktykę (najlepiej potwierdzona certyfikatem międzynarodowym) lub język angielski na poziomie co najmniej B2,
 • nie byłeś wcześniej na stażu zagraniczny z programu Leonardo da Vinci oraz Erasmus (wyjazd na praktykę),
 • uzyskałeś średnią ocen za cały tok studiów min. 3,80,
 • nie przebywasz na urlopie dziekańskim.

 

  

Jesteś zainteresowany?

 

 

Chcesz wyjechać i zdobyć cenne doświadczenie za granicą?

  
Przygotuj następujące dokumenty:

 

 Formularz zgłoszeniowy SMP

 

  CV w języku obcym (możesz skorzystać z szablonu Europass CV)

 

  List motywacyjny (w języku obcym w zależności od wybranego kraju instytucji goszczącej)
 

 

„Porozumienie o programie praktyki” („Training Agreement”) w języku obcym, w zależności od wybranego kraju instytucji goszczącej

 

zaświadczenie o średniej ocen za tok studiów (Dziekanat),

 

Wszystkie w/w dokumenty wraz z ksero posiadanych certyfikatów językowych należy złożyć w Biurze Karier WSIiZ (pok. RA 46) w terminie do:

 

18 listopada 2013 r.

 

Dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane!

 


O przyznaniu stypendium decydują następujące kryteria rekrutacji:

 • wyniki końcowe z wewnętrznego egzaminu językowego (waga 0,4)
 • przedstawienie wstępnej zgody Przedsiębiorstwa na realizację praktyk przez studenta (waga 0,2)
 • średnia ocen z dotychczasowego toku studiów na poziomie min. 3,70 potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez Dziekanat (waga 0,1)
 • wyniki rozmowy z psychologiem (waga 0,1)
 • zaangażowanie studenta w życie naukowe uczelni, np.: System Bezpłatnych Miejsc, działalność w kołach naukowych i kołach zainteresowań, uczestnictwo w wykładach otwartych, konferencjach naukowych itp., po 2 punkty za każdą „działalność”, jednakże nie więcej niż 10 (waga 0,1)
 • posiadane certyfikaty językowe (np. IELTS, TOEFL, LCCI): po 5 punktów za każdy certyfikat, jednakże nie więcej niż 10 (waga 0,05)
 • uczestnictwo w systemie „Buddy/Mentor”, po 3 punkty za każdy semestr uczestnictwa, jednakże nie więcej niż 12 (waga 0,05).

  

Istotne znaczenie w przyznaniu stypendium będą stanowić również kryteria naboru wskazane przez instytucję goszczącą!


Studenci, którzy w toku rekrutacji uzyskają największą liczbę punktów i zajmą najwyższe pozycje w rankingu kandydatów są automatycznie kwalifikowani do odbycia praktyki.   


   

Zakwalifikowałeś się do wyjazdu?


GRATULACJE!!!

 

zobacz co DALEJ?...

 

 

  


Organizacją wyjazdów studyjnych na uczelnie partnerskie zajmuje się Dział Współpracy z Zagranicą WSIiZ. Więcej informacji o tego typu wyjazdach w ramach programu Erasmus możecie znaleźć tutaj

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z „Poradnikami informacyjnymi”, dotyczącymi warunków życia i zwyczajów w poszczególnych krajach:
Hiszpania
Niemcy
Włochy

Strona internetowa współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus LLP.

Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
Projekt strony: Mariusz Hanus i Paweł Król; Redaktor naczelny i administrator: Marta Sikorska-Rokita