Numer Karty
Uczelni Erasmusa (EUC):

84209-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1

 

Kod Uczelni Erasmusa:

PL RZESZOW03

 

Typ EUC:
ROZSZERZONA (na lata  2007 - 2013)

Procedura aplikacyjna

… czyli „CO? GDZIE? do KIEDY?”

  

Serdecznie zapraszamy na zagraniczne wyjazdy studyjne w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014 (zarówno w semestrze zimowym jak i letnim). Poniżej znajdziecie wszystkie niezbędne informacje związane z procesem rekrutacji w ramach wymiany Programu Erasmus.

 

 

Student zainteresowany ubieganiem się o wyjazd oraz stypendium zagraniczne w ramach programu Erasmus zobowiązany jest zapoznać się z „Zasadami rekrutacji studentów WSIiZ na wyjazdy w programie Erasmus" (PL)

 


Warunkiem zakwalifikowania się na wyjazd studyjny w ramach programu Erasmus jest:

 • posiadanie (w momencie wyjazdu) statusu studenta co najmniej II roku studiów pierwszego stopnia (dziennych lub zaocznych),
 • średnia ocen za poprzedni semestr  min. 3,70 (potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez Dziekanat),
 • dobra znajomość języka obcego, w którym student planuje podjąć studia.

 

 

Aby zgłosić swoją kandydaturę na wyjazdy stypendialne należy dostarczyć do Koordynatora Programu Erasmus (pok. RA 207) komplet następujących dokumentów:

 1. formularz zgłoszeniowy SMS 2013/2014
 2. CV w języku obcym (możesz skorzystać z szablonu Europass CV)
 3. list motywacyjny w języku obcym adresowany do uczelni przyjmującej
 4. zaświadczenie o średniej ocen za poprzedni semestr (Dziekanat)

 

Dodatkowo (jeśli dotyczy):

 • ksero certyfikatu/ów językowego/ych (np. IELTS, TOEFL, LCCI)
 • zaświadczenia potwierdzające czynny udział w życiu Uczelni (wystawione przez opiekuna grupy)

 


 

Termin składania dokumentów minął

 

08 kwietnia 2013

 


  

Postępowanie rekrutacyjne studentów na wyjazdy stypendialne przebiega w dwóch etapach:

 1. ETAP I: selekcja kandydatów, którzy uzyskali średnią ocen z wewnętrznego egzaminu językowego na poziomie min. 3,50.  Kandydaci, którzy spełnili ten wymóg przechodzą do etapu II, pozostali nie zostają zakwalifikowani do wyjazdów studyjnych;

 

 1. ETAP II: podliczenie punktów uzyskanych podczas rekrutacji według ustalonych kryteriów (lista poniżej), a następnie ustalenie końcowej listy rankingowej malejącej.

 

Kryteria stosowane przy ocenie kandydatów ubiegających się o wyjazd w ramach Programu Erasmus są:

 • końcowe wyniki z egzaminu językowego (waga 0,4)
 • średnia ocen za poprzedni semestr min. 3,70 (waga 0,3)
 • zaangażowanie studenta w życie naukowe uczelni – np.: potwierdzona przez opiekuna działalność w kołach naukowych i kołach zainteresowań, uczestnictwo w wykładach otwartych, konferencjach naukowych, itp., po 2 punkty za każdą „działalność”, jednakże nie więcej niż 10 pkt. (waga 0,15)
 • uczestnictwo w systemie „Buddy”/"Mentor", po 3 punktów za każdy semestr uczestnictwa, jednakże nie więcej niż 12  pkt. (waga 0,1)
 • posiadane certyfikaty językowe (np. IELTS, TOEFL, LCCI), po 5 punktów za każdy certyfikat, jednakże nie więcej niż 15 pkt. (waga 0,05).

 


 

Zakwalifikowałeś się do wyjazdu?

GRATULACJE!!!

 

zobacz co DALEJ?...

 

 

 

  

 Recruitment process


..."WHAT? WHERE? WHEN?"

 We would like to invite you to take the advantage of the offer of studies abroad under the Erasmus programme in the academic year 2013/2014 (either in the fall or spring semester). Here you can find the list of partner universities and their offer:

 

Erasmus SMS  2013/2014

 

 

Below you will find all the necessary information related to the recruitment process within the Erasmus exchange programme.


A student interested in applying for the studies abroad and Erasmus scholarship within the programme is required to get familiar with the "Recruitment Procedures for Student Mobility - ERASMUS Pogramme"


Qualification to mobility within the Erasmus Programme applies only to UITM students who:

 • at the time of the mobility are students of no lower than the second year of first-cycle studies at the UITM;
 • have the grade average for the previous semester of at least 3.70 (confirmed by the appropriate certificate issued by the Dean's Office)
 • have a good knowledge of a foreign language.

 

 

To apply for the Erasmus scholarship, a candidate must provide the following documents to the Erasmus Programme Coordinator (room No. 207):

 • SMS Application Form 2013/2014
 • CV in a foreign language (Europass CV template can be used)
 • Application letter in the foreign language addressed to the host institution
 • Attestation from the Dean’s Office with the grade average for the previous semester

In addition (if applies):

 • copies of language certificates (e.g. IELTS, TOEFL, LCCI)
 • copies of attestations of participating in additional activity at the University (issued by the group leader/supervisor)


 

DEADLINE for submitting applications passed on

 

APRIL 08, 2013 !

 

 

Recruitment process for the Erasmus mobility is organised in 2 stages:

 1. Stage 1: selection of candidates who received the average grade of at least 3,5 in the internal linguistic exam. Candidates who fulfilled this requirement are qualified for the 2 stage, the others are not qualified for further stages in the recruitment process;

 

 1. Stage 2: selection of candidates according to remaining criteria (listed below), and following that setting the final list in descending order with the proposal of Erasmus scholarship.


The criteria used in assessing candidates applying for the mobility within the Erasmus programme are as follows:

 • final results from the internal language exam (with the weight of 0.4);
 • grade average for the previous semester of at least 3.70 (with the weight of 0.3), confirmed with a suitable certification issued by the Dean's Office;
 • student's commitment to the university's academic life – e.g.: activity in student interest groups, participation in public lectures, academic conferences, etc., with 2 points for each such instance of activity, yet no more than 10 points (with the weight of 0.15);
 • participation in the "Buddy/Mentor" system, with 3 points for each semester of such participation, yet no more than 12 points (with the weight of 0.1);
 • foreign language certificates (e.g. IELTS, TOEFL, LCCI): 5 points for each certificate, yet no more than 15 points (with the weight of 0.05).Qualified for the Erasmus studies abroad?
CONGRATULATIONS!


See what’s the NEXT STEP? ...


 

 

 

 

To miejsce czeka na

Twoje zdjęcie!!!

 

 

 

 Magdalena Kordoń, Łukasz Szczekala, Maciej Pająk - Hiszpania 2008

 

 

 

Piotr Kordyś, Łukasz Bis, Elżbieta Hospod, Katarzyna Przydział - Finlandia 2007

 

 

 

Edyta Jaworska - Portugalia 2006

 

 

 

Marta Sikorska, Paweł Prokop - Finlandia 2003

Strona internetowa współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus LLP.

Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
Projekt strony: Mariusz Hanus i Paweł Król; Redaktor naczelny i administrator: Marta Sikorska-Rokita